KOMPLEXNÉ PRÁVNE SLUŽBY

správne právo

  • vypracovanie a posudzovanie listín a iných právnych podaní adresovaných správnym orgánom
  • právne poradenstvo a zastupovanie v konaní o priestupkoch a správnych deliktoch
  • právne poradenstvo a zastupovanie v stavebnom konaní a v konaní pred katastrom nehnuteľností
  • právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania
  • zastupovanie klientov v správnom konaní pred správnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy, ako aj v správnom súdnictve