KOMPLEXNÉ PRÁVNE SLUŽBY

Obchodné právo

  • vypracovanie a posudzovanie zmlúv (kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o úvere, mandátna zmluva, zmluva o obchodnom zastúpení, a iné)
  • vymáhanie pohľadávok z obchodného styku
  • posudzovanie a uplatňovanie nárokov na náhradu škody a na vydanie bezdôvodného obohatenia
  • zastupovanie a priama účasť na obchodných rokovaniach
  • právne poradenstvo v oblasti hospodárskej súťaže
  • zastupovanie klientov v občianskom súdnom konaní, v exekučnom konaní, a pod.