KOMPLEXNÉ PRÁVNE SLUŽBY

Občianske právo

  • vypracovanie a posudzovanie zmlúv (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o pôžičke, prevody nehnuteľností, záložné zmluvy, a iné)
  • právne poradenstvo v oblasti vlastníckeho práva (rovnako podielové spoluvlastníctvo)
  • zastupovanie v dedičskom konaní, spisovanie závetov
  • posudzovanie a uplatňovanie nárokov na náhradu škody a na vydanie bezdôvodného obohatenia
  • právne poradenstvo v oblasti ochrany osobnosti
  • bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  • rodinné právo (rozvodová agenda, starostlivosť o maloletých)
  • vymáhanie pohľadávok
  • dobrovoľné dražby 
  • zastupovanie klientov v občianskom súdnom konaní, v exekučnom konaní, a pod.