KOMPLEXNÉ PRÁVNE SLUŽBY

Pracovné právo

  • vypracovanie a posudzovanie zmlúv podľa Zákonníka práce a iných pracovnoprávnych predpisov (pracovná zmluva, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, kolektívne zmluvy, a iné)
  • právne poradenstvo v otázkach skončenia pracovného pomeru (výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru...), v otázkach pracovného času, mzdových otázkach a pod.
  • vypracovanie a posudzovanie interných pracovnoprávnych noriem zamestnávateľa
  • posudzovanie a uplatňovanie nárokov na náhradu škody v rámci pracovnoprávnych vzťahov
  • zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch pred súdmi a inými subjektmi
  • vymáhanie pracovnoprávnych nárokov zamestnávateľa alebo zamestnanca
  • právne poradenstvo pri výkone práce vo verejnom záujme 
  • právne poradenstvo v oblasti práva sociálneho zabezpečenia najmä podľa zákona o sociálnom poistení a zákon o zdravotnom poistení a pod. (nemocenské dávky, materské, dôchodky, a iné)
  • cestovné náhrady
  • otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpekcia práce