Užitočné odkazy

Slovenská advokátska komora 
www.sak.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
www.justice.gov.sk

Ústavný súd Slovenskej republiky 
www.concourt.sk

Najvyšší súd Slovenskej republiky 
www.nsud.sk

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií 
http://jaspi.justice.gov.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
www.minv.sk

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
www.genpro.gov.sk

Elektronická zbierka zákonov
www.zbierka.sk
 

Notárska komora Slovenskej republiky
www.notar.sk

Obchodný register na internete
www.orsr.sk

Živnostenský register na internete
www.zrsr.sk

Katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
www.katasterportal.sk

Právo Európskej únie
http://eur-lex.europa.eu/sk/index.htm

Sociálna poisťovňa
www.socpoist.sk

Česká advokátní komora
www.cak.cz