Našim najvÄčším ocenením je spokojný klient

Cenník

Keďže každý právny prípad je osobitý, je potrebné ho preto posudzovať individuálne, a tak nie je možné klientom poskytnúť jednotný cenník odmeny advokátskej kancelárie za poskytovanie právnych služieb. Z tohto dôvodu klientov upozorňujeme, že tento cenník nie je záväzný, a odmena môže byť dohodnutá individuálne.
Určitou osobitosťou je však poskytovanie právnych služieb pri využití zaručeného elektronického podpisu (ZEP), a to podľa nasledovného Cenníka služieb obchodného registra, resp. služieb oprávnenej osoby pre partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých podmienky a cenník najdete v Cenníku služieb oprávnenej osoby pre partnerov verejného sektora.

V každom prípade má pri určení výšky odmeny prednosť dohoda medzi nami a klientom, a až v prípade ak k dohode nie je možné dospieť, sme oprávnení účtovať tarifnú odmenu v zmysle §  10 až § 13 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Zmluvná odmena
- podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena)
- paušálnou sumou (paušálna odmena)
- podielom na hodnote veci (podielová odmena)
- tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny

Hodinová odmena

Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní právnej služby uplatňujeme hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny. Pri vyúčtovaní predložíme klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu vykonanej práce.

Výška hodinovej odmeny činí sumu 150,- EUR s DPH za hodinu (125 EUR bez DPH / hodina).

Paušálna odmena

Paušálna odmena sa môže dohodnúť:
- za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas
- za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí
 
Ak neposkytujeme právne služby až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí, alebo ak ich neposkytujeme za celé dohodnuté obdobie, patrí nám pomerná časť dohodnutej paušálnej odmeny; na žiadosť klienta mu predložíme pri vyúčtovaní špecifikáciu vykonanej práce.

Štandardne aplikovaná paušálna odmena je uplatňovaná v týchto prípadoch (ak sa s klientom nedohodneme inak) nasledovne:
- konanie v rodinnoprávnych veciach od 840,- EUR s DPH (700,- EUR bez DPH)
- autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľností a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností od 420,- EUR s DPH (350,- EUR bez DPH)
- vypracovanie zmluvy o prevode nehnuteľností a spracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností od 300,- EUR s DPH (250,- EUR bez DPH)

Podielová odmena

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a klienta sme o tom poučili. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny však nesmie  presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

V tomto prípade máme právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sme sa dohodli na poskytnutí právnych služieb za túto odmenu, mal plný úspech vo veci. Ak sa skončí konanie len čiastočným úspechom klienta, máme právo na pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny. Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci, máme právo požadovať od klienta iba náhradu hotových výdavkov.

Tarifná odmena

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré sme vo veci vykonali, ak vyhláška neustanovuje inak.

Vyhláška upravuje tarifnú odmenu advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a za iné úkony právnej služby, tarifnú odmenu advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch, prípady zvýšenia alebo zníženia tarifnej odmeny a stanovuje, čo sa považuje za úkony právnej služby.

Odmena

Odmena advokáta sa určuje podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Odmenu za právne služby dojednávame s klientom predovšetkým individuálne, po zohľadnení základných informácií o samotnej veci a potrieb klienta.
Klientovi poskytujeme v každom prípade osobitné nacenenie výšky odmeny za poskytnutie právnych služieb, pričom klient má stále na výber viacero alternatív odmeny, najmä vo forme tarifnej odmeny a paušálnej odmeny.

Na základe požiadaviek poskytneme informácie aj o výške hodinovej odmeny.