SLUŽBY PRE PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

POdmienky poskytovania služieb oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora a cenník služieb

Podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") je advokát oprávnenou osobou, ktorá v zmysle § 5 zákona podáva za partnera verejného sektora návrh na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov.

Samotný zákon vyžaduje splnenie viacerých povinností ako na strane partnera verejného sektora, fyzickej osoby - konečného užívateľa výhod podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tak aj na strane advokáta ako oprávnenej osoby. 

Podmienkou poskytovania služieb oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora je uzatvorenie dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (§ 16 ods. 4 zákona). Na túto dohodu sa primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zmluve o kontrolnej činnosti. Takáto dohoda poskytuje základný rámec práv a povinností medzi advokátom ako oprávnenou osobou a partnerom verejného sektora. 


CENNÍK SLUŽIEB OPRÁVNENEJ OSOBY:

1. Partner verejného sektora - fyzická osoba
  • 300,- EUR bez DPH (360,- EUR s DPH)
2. Partner verejného sektora - právnická osoba (v. o. s., k. s., s. r. o.)
  • základná sadzba 500,- EUR bez DPH (600,- EUR s DPH) do 2 osôb konečných užívateľov výhod
  • príplatok v sume 150,- EUR bez DPH (180,- EUR s DPH) za každú právnickú osobu spoločníka
  • príplatok v sume 50,- EUR bez DPH (60,- EUR s DPH) za každú ďalšiu osobu konečného užívateľa výhod
3. Partner verejného sektora - právnická osoba (a. s.)
  • základná sadzba 650,- EUR bez DPH (780,- EUR s DPH) do 2 osôb konečných užívateľov výhod
  • príplatok v sume 150,- EUR bez DPH (180,- EUR s DPH) za každú právnickú osobu spoločníka
  • príplatok v sume 50,- EUR bez DPH (60,- EUR s DPH) za každú ďalšiu osobu konečného užívateľa výhod
4. Partner verejného sektora - iná právnická osoba (so zahraničnou účasťou, a pod.)
  • podľa individuálnej dohody po zohľadnení náročnosti určenia konečného užívateľa výhod a s tým spojených rizík
5. Aktualizácia a zmeny údajov partnera verejného sektora (§ 11 ods. 2 zákona)
  • zápis zmeny údajov v registri partnerov verejného sektora v sume príplatku za každého určeného konečného užívateľa výhod, resp. v sume polovice základného poplatku pri iných zmenách
  • k 31. decembru kalendárneho roka v sume polovice základného poplatku s príplatkami pri zápise do registra partnerov verejného sektora

Poskytovanie služieb oprávnenej osoby partnerom verejného sektora sa spravuje zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých záíkonov.

Podrobnosti týkajúce sa vedenia registra partnerov verejného sektora, ako aj súvisiace otázky je možné nájsť na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.