Našim najvÄčším ocenením je spokojný klient

Cenník služieb pri použití zaruČeného elektronického podpisu (ZEP)

Cenník služieb ZEP vo veciach obchodného registra:

 1. Návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra 500,- EUR bez DPH (600,- EUR s DPH)
 2. Návrh na zápis iných právnických osôb (spoločnosť s ručením obmedzeným, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, a pod.) 110,- EUR bez DPH (132,- EUR s DPH)
 3. Návrh na zápis fyzickej osoby podnikateľa 66,- EUR bez DPH (79,20 EUR s DPH)
 4. Návrh na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) 500,- EUR bez DPH (600,- EUR s DPH)
 5. Návrh na zápis zmeny alebo doplnenie údajov osoby zapísanej v obchodnom registri od 60,- EUR bez DPH (72,- EUR s DPH)

Služby ZEP zahŕňajú tieto činnosti:

 • poskytnutie základných informácií o celom procese vykonania zápisu do obchodného registra
 • spracovanie podkladov potrebných na zápis do obchodného registra (zakladateľská zmluva, stanovy, súhlas so zriadením sídla, listiny o menovaní štatutárnych orgánov, a iné)
 • ohlásenie živnostenskému odboru okresného úradu pre vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (voľné živnosti)
 • registrácia na daňovom úrade pre daň z príjmov
 • spracovanie návrhu na zápis do obchodného registra a jeho podanie zaručeným elektronickým podpisom

V cene služby nie sú zahrnuté tieto poplatky a činnosti:

 • súdny poplatok za návrh na zápis do obchodného registra v sume 375,- EUR pri zápise akciovej spoločnosti
 • súdny poplatok za návrh na zápis do obchodného registra v sume 150,- EUR pri zápise iných právnických osôb a pri zmene právnej formy
 • súdny poplatok za návrh na zápis do obchodného registra v sume 75,- EUR pri zápise fyzickej osoby podnikateľa
 • súdny poplatok za návrh na zápis do obchodného registra v sume 33,- EUR pri zápise zmeny alebo doplnení údajov do obchodného registra
 • správny poplatok za vydanie viazaných živností v sume 7,50 EUR za jednu viazanú živnosť
 • notárske poplatky za overenie podpisov a fotokópií listín (cca od 5,- EUR)
 • prípadné ďalšie poplatky, na ktoré sa využitie ZEP neuplatňuje
 • zabezpečenie požadovaných listín a podkladov (okrem vypracovaných v advokátskej kancelárii)
Cenník služieb ZEP vo veciach živnostenského registra (pre fyzické osoby podnikateľov):
 1. Ohlásenie živnostenskému odboru okresného úradu pre vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 2,50 EUR bez DPH (3,- EUR s DPH) pre každú voľnú živnosť
 2. Ohlásenie živnostenskému odboru okresného úradu pre vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 5,- EUR bez DPH (6,- EUR s DPH) pre každú viazanú živnosť
Služby ZEP zahŕňajú tieto činnosti:
 • poskytnutie základných informácií o celom procese vykonania ohlásenia živnostenskému odboru okresného úradu
 • spracovanie pokladov potrebných pre ohlásenie 
 • registrácia pre daň z príjmov a registrácia pre účely zdravotného poistenia (podľa požiadavky klienta)
 • podanie ohlásenia prostredníctvom ZEP
Služby ZEP nezahŕňajú:
 • správny poplatok za vydanie viazaných živností v sume 7,50 EUR za jednu viazanú živnosť
 • zabezpečenie požadovaných listín a podkladov (okrem vypracovaných v advokátskej kancelárii)


 

Advokátska kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom (ZEP), prostredníctom ktorého je možné podávať rôzne podania na súdy, daňové úrady, živnostenské úrady a prípadne iným orgánom a osobám.
Výhodou ZEP (zaručeného elektronického podpisu) je úspora časová a predovšetkým finančná, keďže mnohé podania spojené s poplatkovou povinnosťou sú v prípade podania prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu lacnejšie.