Našim najvÄčším ocenením je spokojný klient

Cenník služieb OBchodného registra

Cenník služieb vo veciach obchodného registra:

 1. Návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra 600,- EUR s DPH (500,- EUR bez DPH)
 2. Návrh na zápis iných právnických osôb (spoločnosť s ručením obmedzeným, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, a pod.) 200,- EUR s DPH (166,67 EUR bez DPH)
 3. Návrh na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) 600,- EUR s DPH (500,- EUR bez DPH)
 4. Návrh na zápis zmeny alebo doplnenie údajov osoby zapísanej v obchodnom registri od 100,- EUR s DPH (83,33 EUR bez DPH)

Služby zahŕňajú tieto činnosti:

 • poskytnutie základných informácií o celom procese vykonania zápisu do obchodného registra
 • spracovanie podkladov potrebných na zápis do obchodného registra (zakladateľská zmluva, stanovy, súhlas so zriadením sídla, listiny o menovaní štatutárnych orgánov, a iné)
 • ohlásenie živnostenskému odboru okresného úradu pre vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (voľné živnosti)
 • registrácia na daňovom úrade pre daň z príjmov
 • spracovanie návrhu na zápis do obchodného registra a jeho podanie zaručeným elektronickým podpisom

V cene služby nie sú zahrnuté tieto poplatky a činnosti:

 • súdny poplatok za návrh na zápis do obchodného registra 
 • správny poplatok za vydanie viazaných živností v sume 7,50 EUR za jednu viazanú živnosť
 • notárske poplatky za overenie podpisov a fotokópií listín (cca od 5,- EUR)
 • zabezpečenie požadovaných listín a podkladov (okrem vypracovaných v advokátskej kancelárii)
Cenník služieb vo veciach živnostenského registra:
 1. Ohlásenie živnostenskému odboru okresného úradu pre vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 30 EUR s DPH (25,- EUR s DPH) do 10 voľných živností, každá ďalšia voľná živnosť nad 10 živností doplatok v sume 3,- EUR s DPH (2,50 EUR bez DPH)
 2. Doplatok k ohlásenie živnostenskému odboru okresného úradu pre vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre každú viazanú alebo remeselnú živnosť v sume 6,- EUR s DPH (5,- EUR bez DPH) 
Služby zahŕňajú tieto činnosti:
 • poskytnutie základných informácií o celom procese vykonania ohlásenia živnostenskému odboru okresného úradu
 • spracovanie pokladov potrebných pre ohlásenie 
 • registrácia pre daň z príjmov a registrácia pre účely zdravotného poistenia (podľa požiadavky klienta)
 • podanie ohlásenia 
Služby nezahŕňajú:
 • správny poplatok za vydanie viazaných a remeselných živností v sume 7,50 EUR za jednu viazanú alebo remeselnú živnosť
 • zabezpečenie požadovaných listín a podkladov (okrem vypracovaných v advokátskej kancelárii)


 

Advokátska kancelária disponuje kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), prostredníctom ktorého je možné podávať rôzne podania na súdy, daňové úrady, živnostenské úrady, kataster nehnuteľností a prípadne iným orgánom a osobám.
Výhodou je úspora časová a predovšetkým finančná, keďže mnohé podania spojené s poplatkovou povinnosťou sú v prípade podania prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu lacnejšie.