Novinky

Povinnosť zakladateľov od 1.12.2013 splatiť peňažný vklad alebo jeho časť na osobitný účet v banke?

Vláda SR pripravila návrh vládneho zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Hlavným predmetom navrhovanej zmeny ustanovení Obchodného zákonníka je povinnosť zakladateľov splatiť peňažný vklad alebo jeho časť, ku ktorému sa v spoločenskej zmluve zaväzujú na osobitný samostatný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

Predmetná zmena sa týka len spoločnosti s ručením obmedzeným. Podľa tejto navrhovanej zmeny Obchodného zákonníka bude správca vkladu povinný zriadiť osobitný a samostatný účet v banke, na ktorý budú zakladatelia povinní vkladať svoje peňažné vklady alebo ich časti. Nakladať s peniazmi na takto zriadenom účte v banke nebude možné do dňa vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným (deň zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra), okrem zákonom stanovených výnimiek (napr. úhrada nákladov spojených so založením a vznikom spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy).

Podstatné je tiež, že k samotnému návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra v prípade peňažných vkladov nebude prikladať ako príloha vyhlásenie správcu vkladov o ich splatení, ale prílohou bude príslušný výpis z banky, na ktorom sú peňažné vklady vložené.
 
Navrhovaná novela Obchodného zákonníka bude v prípade jej prijatia Národnou radou SR účinná od 1. decembra 2013, pričom podstatné sú aj navrhované prechodné ustanovenia, ktoré stanovujú, že ak spoločnosť bola založená pre 1. decembrom 2013 (teda spoločenská zmluva podpísaná pred týmto dátumom), a zároveň návrh na zápis spoločnosti bol podaný najneskôr do 28. februára 2013, tak predmetné novo navrhnuté povinnosti sa na zakladateľov a správcu vkladu nevzťahujú.