Novinky

Povinnosť zakladateľov od 1.12.2013 splatiť peňažný vklad alebo jeho časť na osobitný účet v banke schválená.

Novela Obchodného zákonníka týkajúca sa povinnosti zakladateľov splatiť peňažné vklady v obchodných spoločnostiach na osobitný samostatný bankový účet bola schválená s dátumom účinnosti od 01.12.2013.
To znamená, že správca vkladu už nemôže v prípade založených spoločností po tomto dátume vydať vyhlásenie o splatení peňažných vkladov v hotovosti, ale k návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra sa prikladá výpis z účtu v banke, kde sú tieto vklady zložené. 
S týmito peňažnými vkladmi vloženými na takýto účet nemožno nakladať pred vznikom spoločnosti, teda jej zápisom do obchodného registra, okrem pár výnimiek, ktorými je napríklad úhrada nákladov súvisiacich so založením obchodnej spoločnosti.
Obchodné spoločnosti, ktoré boli založené (podísaná spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina) pred 01.12.2013 nemusia uvedené podmienky spĺňať a tieto sa zapisujú do obchodného registra podľa pôvodeného stavu do 28.02.2014.