Novinky

Od 1.10.2013 už len okresné úrady

Dňa 01.10.2013 dochádza k zmene v štruktúre orgánov miestnej štátnej správy. Doterajšie orgány špecializovanej miestnej štátnej správy sa integrujú do jedného štátneho orgánu - okresný úrad. 
Uvedenú zmenu rieši zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účinnosťou tohto zákona sa zrušujú hlavne obvodné úrady životného prostredia, obvodné pozemkové úrady, obvodné lesné úrady, obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, správy katastra.
Tieto orgány špecializovanej miestnej správy sú v plnom rozsahu nahradené okresným úradom. Sídla jednotlivých okresných úradov vyplývajú z prílohy zákona, pričom najmä pre účely civilnej ochrany obyvateľstva, katastra nehnuteľností, obrany štátu a starostlivosti o životné prostredie bude existovať 72 okresných úradov (pre okresy Bratislavy a Košíc je jeden okresný úrad).
Štruktúra okresných úradov je čiastočne odlišná v prípade výkonu miestnej štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva, pozemkových úprav, všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania. V rámci tejto štruktúry bude existovať 49 okresných úradov.
Uvedený zákon zároveň stanovuje, ktorý orgán bude odvolacím orgánom, ak osobitné zákony neustanovujú inak. Odvolacím orgánom je okresný úrad v sídle kraja.