Novinky

Nové služby - autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností a elektronické podania na kataster nehnuteľností

Klientom poskytujeme službu autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľností v zmysle § 1a a nasl. zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov a následne s tým spojenú službu elektronického podania na kataster nehnuteľností. 

Výhodou tejto služby je, že predmetnú zmluvu o prevode nehnuteľností spíše sám advokát, overí totožnosť účastníkov zmluvy, poučí ich v zmysle zákona o advokácii o príslušných podmienkach zmluvy, a takáto zmluva je spôsobilá byť predmetom príslušného katastrálneho konania. Klienti v tomto prípade nie sú nútení overovať svoje podpisy na príslušnej zmluve u notára, prípadne na matrike. Zároveň advokát zodpovedá klientom za škodu spôsobenú pri výkone služby autorizácie zmluvy o prevode nehnuteľností.

Príslušný orgán katastra nehnuteľností rozhoduje v katastrálnom konaní v tomto prípade v skrátenej lehote 20 dní odo dňa doručenia príslušného návrhu. Elektronické podanie je taktiež zvýhodnené nižším správnym poplatkom, ktorý je možné pri riadnom návrhu na vklad znížiť 
z pôvodnej sumy 66,- EUR až na sumu 18,- EUR, a pri zrýchlenom návrhu na vklad je možné ju znížiť zo sumy 266,- EUR na sumu 118,- EUR.