Novinky

Čo prináša novela Exekučného poriadku?

Prijatý zákon č. 299/2013 Z. z., účinný od 01. novembra 2013, ako novelizácia Exekučného poriadku oproti doterajšiemu právnemu stavu podrobne upravuje predovšetkým otázky týkajúce sa samotného ustanovovania, fungovania a kontroly exekútorov ako štátom určených a splnomocnených osôb na vykonávanie exekučných titulov.

Podľa novely  zoznam exekútorov vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Tento zoznam vrátane jeho zmien sa zverejňuje na svojej webovej stránke. Ministerstvo spravodlivosti SR zároveň tak ako doteraz vykonáva dohľad nad činnosťou exekútorov, pričom túto úpravu ďalej precizuje.

Pomerne zaujímavá je zmena týkajúca sa dĺžky praxe potrebnej pre splnenie podmienok na vymenovanie exekútora. Doteraz stanovená potreba trojročnej exekučnej praxe je nahradená potrebou päťročnej právnej praxe, z toho je potrebná exekučná prax v trvaní troch rokov. Uvedené podľa nášho názoru sleduje trendy, ktoré sa prejavili aj vo výkone advokátskeho povolania.

Zároveň sa zavádza výberové konanie na výkon činnosti exekútora. Výberové konanie vyhlasuje minister spravodlivosti. Zákon ďalej stanovuje bližiše podmienky a priebeh výberového konania.

Zákon ukladá exekútorovi povinnosť ukladať prijaté peňažné prostriedky pri výkone exekučnej činnosti na osobitný bankový účet. V novozavedených ustanoveniach § 36 ods. 8 až 13 Exekučného poriadku sa upravujú podmienky nakladania s prijatými peňažnými prostriedkami zo strany exekútora. Exekútor je povinný peniaze prijaté v rámci exekučného konania poukázať oprávnenému bezodkladne, nejneskôr do 14 dní od ich prijatia, ak ďalej v zákone nie je uvedené inak. V prípade dohody s exekútorom nemôže táto lehota presiahnuť 90 dní. Uvedené lehoty sa však vzťahujú len na peniaze v sume prevyšujúce 5 eur, a pri platbe do zahraničia 50 eur. Poukázania peňazí od exekútora prijatých v rámci exekučnej činnosti sa možno domáhať aj v súdnom konaní.
Stanovuje sa tiež v akom poradí budú takto plnené peňažné prostriedky vyplatené na úhradu pohľadávky, a to nasledovne:
1. trovy exekútora - najviac vo výške 24 % z plnenia
2. istina pohľadávky
3. príslušenstvo pohľadávky
4. trovy oprávneného.
Prijaté plnenie možno na úhradu príslušenstva pohľadávky a trov oprávneného použiť až po zániku samotnej istiny pohľadávky.

Exekútor podľa novelizovaného znenia súčasne na požiadanie povinnej osoby vystaví písomné potvrdenie o splnení dlhu alebo jeho časti. Rovnako exekútor na požiadanie účastníka exekučného konania zašle bezplatne jedenkrát ročne vyúčtovanie exekučného konania podľa stavu ku dňu vyhotovenia, v ostatných prípadoch po úhrade vecných nákladov s tým spojených.

Exekútor v prípade zastavenia exekúcie podľa § 57 Exekučného poriadku alebo po skončení exekučného konania vymožením pohľadávky je povinný pred vrátením poverenia na vykonanie exekúcie súdu zaslať účastníkom exekučného konania konečené vyúčtovanie exekučného konania.

Predlžuje sa lehota na podanie námietok proti trovám exekúcie a proti ďalším trovám exekúcie z pôvodných 3 dní na 14.

Dôležité je aj prechodné ustanovenie § 243b ods. 2 Exekučného poriadku, ktoré stanovuje, že lehoty vyplácania prijatých peňazí exekútorom, poradie výplaty prijatých peňazí, ako aj konečné vyúčtovanie vykonané exekútorom sa použijú aj na exekúčné konania začaté pred 1. novembrom 2013.

Vyššie uvedený text však nemôže zohľadniť všetky  zmeny prijaté novelou Exekučného poriadku. Uvádzame len tie podľa nás najpodstatnejšie, ktoré sa dotýkajú hlavne bežných účastníkov exekučného konania.